Share อ่านทั้งหมด»

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 16 ธันวาคม 2523 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 8/2524 ลงวันที่ 20 มกราคม 2524 ให้มีการปรับปรุงระบบการบริหาร การ ปรับปรุงประสิทธิภาพข้าราชการ และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการปรับองค์กรการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้กำกับดูแลในระดับพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ

1. ฝ่ายพลเรือน ให้ มท. จัดตั้ง ศอ.บต. รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงาน ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของทุกส่วนราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ในพื้นที่

2. ฝ่ายป้องกันปราบปรามการก่อการร้าย ให้รวมองค์กรที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม ขจก. ผกค. และ จคม. อยู่ภายใต้องค์กรเดียวกัน จัดตั้งเป็น พตท. 43 รับผิด ชอบการป้องกันและ ปราบปรามการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยประสานงานกับ ศอ.บต.

อำนาจหน้าที่และภารกิจของ ศอ.บต.

1. ตามมติ ครม. เมื่อ 16 ธันวาคม 2523 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2524 ลงวันที่ 20 มกราคม 2524 ได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ ศอ.บต. ดังนี้

1) ควบคุม กำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้
2) พิจารณาเสนอแนะต่อแม่ทัพภาคที่ 4 เกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมออกจากพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) พัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ในพื้นที่
4) รวบรวมกลั่นกรองการจัดทำแผนและโครงการต่างๆตลอดจนการประสานงานติดตามและประเมินผล
5) แต่งตั้งที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสมโดยให้มีผู้นำท้องถิ่นร่วมอยู่ด้วย
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่แม่ทัพภาคที่ 4 มอบหมาย


นโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของ ศอ.บต.

1. ยึดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2531-2535) ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่8พฤศจิกายน 2531 มีวัตถุประสงค์รวม 7 ประการ คือ

     1) ให้ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างแพร่หลาย นอกเหนือจากภาษามลายูท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจ และเพื่อพัฒนา ชีวิตและ ความเป็นอยู่ของตนเอง 
     2) ให้สังคมของชาวไทยมุสลิมเป็นสังคมเปิดมากขึ้น และให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจและ ยอมรับในความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 
     3) ให้ผู้นำมุสลิมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและโดดเดี่ยวผู้ไม่หวังดีมิให้ชี้นำได้ 
     4) ให้การบริหารงานการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเอกภาพ และใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ
     5) ให้ประเทศมุสลิมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทย และร่วมมือกับประเทศมุสลิมสายกลางในการสกัดกั้นอิทธิพลของแนวทางความคิด รุนแรง 
     6) ให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบังเกิดประโยชน์ต่อการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น และเกื้อกูลต่อการทำให้สังคมของไทยมุสลิมเป็นสังคมเปิดมากขึ้น 
     7) ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลอดภัยจากการก่อการร้าย โจรผู้ร้ายและการบ่อนทำลาย ทั้งปวง

2. ยึดแนวทางการดำเนินนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ที่ให้เร่งรัดการดำเนินงาน ด้านสังคมจิตวิทยาด้านการเมืองและการปกครอง เป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรก ในปี 2533 – 2534 และขยายถึงปี 2535 หลังจากนั้นให้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539

3. ยึดแผนแดนใต้สันติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง แห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2533 เห็นชอบให้เป็น “ยุทธศาสตร์” ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับนโยบายและแนวทางการดำเนินนโยบาย ความมั่นคงฯ ของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายรวม 3 ประการ คือ

     1) สร้างสันติสุขถาวร 
     2) สร้างความเข้าใจ ขจัดความหวาดระแวง 
     3) เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น


การจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากอำนาจหน้าที่และภารกิจ ศอ.บต. จึงได้กำหนดการปฏิบัติโดยใช้แผนงานและโครงการเป็นเครื่องมือในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด สามารถสรุปผลการปฏิบัติเป็นห้วงเวลาได้ดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2524 เนื่องจาก ศอ.บต. ได้เริ่มปฏิบัติเมื่อ 11 พฤษภาคม 2524 การปฏิบัติจึงเน้น ใช้แผนงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความไม่ สงบเรียบร้อยของ จชต. ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงในช่วงนั้น โดยใช้การประสานงานเป็นหลัก

พ.ศ. 2525 – 2527 จัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ ครม. เมื่อ 24 มกราคม 2521 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 5

พ.ศ. 2528 – 2530 ได้จัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2528 – 2530) เพื่อเป็นแผนแม่บทเชื่อมโยงการวางแผน โครงการในระดับพื้นที่ และมี ความสำคัญเร่งด่วนในลำดับต้น ที่จะดำเนินการ ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบด้วยกับแผนและโครงการ เมื่อ 17 มิถุนายน 2529

พ.ศ. 2531 – 2533 เน้นการจัดทำแผนงานเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับส่วนราชการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแผนรายปี โดยวางน้ำหนักของแผนในด้านสังคม จิตวิทยาตามนโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ ครม. เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2531


ปัญหาอุปสรรค

จากปฏิบัติในการจัดทำแผนต่าง ๆ ของ ศอ.บต. ดังกล่าวข้างต้น ศอ.บต. ประสบปัญหาหลัก ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ 2 ประการ คือ

1. ศอ.บต. ไม่ได้งบประมาณตามที่เสนอขอตามแผนงาน / โครงการต่าง ๆ ยกเว้นแผนรายปี ซึ่งงบประมาณปกติของ ศอ.บต. ปีละประมาณ 10 – 15 ล้านบาท จึงทำให้ ศอ.บต. ไม่สามารถให้ การสนับสนุนการดำเนินการตามแผน / โครงการ ในระดับพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ตอบสนอง ต่อนโยบายความมั่นคงแห่ง ชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตามที่วางเป้าหมายไว้

2. ในกรณีที่เป็นแผนแม่บทให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการวางแผนปฏิบัติในระดับ พื้นที่โดยให้ความสำคัญเร่งด่วนในลำดับต้น โดยใช้งบประมาณปกติของ แต่ละหน่วยงานเอง ในทางปฏิบัติไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร


หลักการและเหตุผลของแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีผลให้การวางแผนงาน / โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์ และมีเอกภาพเท่า ที่ควรมาโดยตลอด ศอ.บต. จึงได้เล็งเห็นและมีแนวคิดว่าในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวดชายแดนภาคใต้จะต้องดำเนิน การให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งใน ส่วนกลางและในพื้นที่เห็นความสำคัญของแผนงานให้มากขึ้น กว่าเดิม และใช้แผนงานเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และผลักดันงบประมาณเครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร เป็นกรณีพิเศษ มายังจังหวัด ชายแดนภาคใต้ให้มากที่สุดเท่าที่จำเป็นต่อการคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติงานของจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (2532-2539)

ศอ.บต. จึงได้มีคำสั่งที่ 152/2533 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2533 จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผน แม่บทพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2535 – 2539) ขึ้น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทิศทางแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และแผนแดนใต้สันติ เพื่อบรรจุไว้เป็นแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ ใช้สำหรับชี้นำการจัดทำแผนพัฒนา พื้นที่เฉพาะ และใช้เป็นแผนพัฒนาระดับภาค และแผนปฏิบัติ การของห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไปได้รับการตอบสนองในทางปฏิบัติและ เกิดเอกภาพในการปฏิบัติ

สรุปสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2535 – 2539)

1. วัตถุประสงค์

1) เร่งแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาสู่ชนบท
2) พัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3) พัฒนาและกระจายบริการพื้นฐานให้ทั่วถึง
4) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างบรรยากาศการลงทุน

2. เป้าหมาย

1) เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวร้อยละ 5.5 ต่อปี
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มร้อยละ 7.5 ต่อปี
3) อัตราการเพิ่มประชากรร้อยละ 2 ต่อปี

3. กลยุทธการพัฒนา

1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและขยายฐานการผลิตทางการเกษตรให้ตรง กับความต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
2) พัฒนาอุตสาหกรรม การค้า และบริการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือน ควบคู่กับ การพัฒนาอุตสาหกรรมโรงงาน
3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาและสาธารณสุขอย่างจริงจัง 4) เร่งปราบปราม ขจก. การกระทำผิดกฎหมายที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเรียกค่าคุ้มครอง

4. แนวทางการพัฒนา แบ่งเป็น 8 สาขา คือ

1) การเกษตร
2) อุตสาหกรรม
3) บริการพื้นฐาน
4) การท่องเที่ยว
5) การศึกษา
6) สาธารณสุข
7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8) การประชาสัมพันธ์


«กลับ | อ่านทั้งหมด»

ขอให้ความยุติธรรมและความสงบสุข กลับมาเหมือนในอดีต
b,mad

ผมขอให้เป็นกำลังใจให้ 3จังหวัดชายแดนใต้มึความสงบสุขตลอดปี2554และมีความสันติสุขครับลูกตำรวจปัตตานี สายเลือดสีกากีครับผม น้องยัสครับ
ด.ช.กูอิลยัส สุดทองคงl

ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ ได้พบความสงบสุขโดยเร็ว
มนัญญา ม่วงสมมุข

ขอให้ภาคใต้สงบ และผู้คนมีความสุข
p'pradit

ขอให้ภาคใต้สงบสุข ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ชาวใต้สงบสุข
ปสุตา แก้วมณี

ผมรักคนใต้ครับ คนใต้น่ารัก นิสัยดี ขอให้ภาคใต้สงบเร็วๆ นะครับ
จิ๊บจ้อย

อ่านทั้งหมด»

กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-618-2323
อีเมล์